Shrimp Tempura

cucumber, avocado, Japanese mayo, kabayaki sauce